Komín

bezpečnosť na prvom mieste

Komín slúži na bezpečné odvedenie spalín (dymu) zo spotrebiča na pevné alebo iné palivo do vonkajšieho priestoru.

Dobrý a bezpečný komín je dôležitou podmienkou, aby mohli dobre a bezpečne fungovať aj vaše kachle, šporák, krb alebo iný spotrebič na pevné palivo.

V zmysle súčasných právnych predpisov SR (vyhláška 401/2007 Z.z.) musí byť v trvale užívaných stavbách nový komín viacvrstvový (s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou). V občasne využívaných stavbách možno vyhotoviť aj jednovrstvový komín (napríklad vymurovaný z pálených alebo šamotových tehál a omietnutý).

Pokiaľ sa plánuje využiť starý komín je potrebné, aby tento vopred posúdil revízny technik komínov a určil či môže byť konkrétny spotrebič na komínový prieduch napojený (rozhodujúci je druh paliva, typ spotrebiča a výkon spotrebiča). Pokiaľ je komín nevyhovujúci, je potrebná jeho úprava – najčastejšie vyvložkovanie (pokiaľ to stav a parametre komína umožňujú) alebo výstavba nového komína.

Pred začiatkom výstavby kachlí alebo iného vstavaného vstaveného spotrebiča je potrebné si vyžiadať od revízneho technika komínov revíznu správu ku komínu. Pri kontrole je potrebné technikovi uviesť základné parametre diela, ktoré sa dozviete od kachliara.

Čistenie a kontrola komínov

Komín v trvalo užívaných priestoroch sa musí počas prevádzky čistiť (vymetať) a kontrolovať aspoň raz za 4 mesiace. Pokiaľ je komín dočasne mimo prevádzku, musí sa vždy vyčistiť a skontrolovať pred opätovným uvedením do prevádzky. Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za 2 roky.

Naše doporučenia ku komínom

Komín je najlepšie objednať a stavať, až keď je jasné, aký druh spotrebiča bude naň napojený, respektíve keď máte k dispozícii priamo návrh diela. V takom prípade viete aký druh komína objednať, kde bude najlepšie jeho umiestnene, v akej výške a smere má byť napojenie do komína a podobne.

Druh komínov:

  • pre kachle, akumulačné pece a sálavé krby s akumulačným jadrom nedoporučujeme komíny s hrubou šamotovou vložkou, funkčne najvhodnejšie sú komíny s nerezovou vnútornou vložkou, prípadne tenkostennou izostatickou vložkou

Účinná výška komína (výška od napojenia spotrebiča do komína po vrch komína):

  • optimálna účinná výška pre väčšinu spotrebičov je okolo 5 m

Napojenie do komína:

  • pre väčšinu spotrebičov je najvhodnejšie 90° zaústenie do komína
  • vrch otvoru napojenia do komína by mal byť aspoň 60 cm pod stropom (pri horľavom strope a sálavej stavbe aspoň 80 cm pod stropom)
  • najlepšie je napojenia do komína umiestniť (výška a smer) podľa návrhu konkrétneho diela alebo dokumentácie k hotovej kúpenej piecke, v opačnom prípade budete obmedzený pri následnom výbere a riešení diela

Odvedenie kondenzátu (vlhkosti zrazenej alebo stečenej v komíne)

  • v každom prípade pri riešení a výstavbe nového komína, rátajte aj s inštaláciou komínového dielca na odvod kondenzátu z komína a na vybudovanie fukčného odvodu tohoto kondenzátu mimo dom, respektíve do kanalizácie
  • kachle a akumulačné pece majú veľkú účinnosť a tak spaliny, ktoré idú do komína majú relatívne nízku teplotu a za určitých podmienok môže v komíne vznikať pomerne veľké množstvo kondenzovanej vody
  • do komína môže aj pršať a snežiť (za určitých podmienok aj keď má komín striešku) a tieto zrážky stekajú po vnútornej strane komína

Pre rekonštrukciu komínov a výstavbu nových nerezových komínov alebo murovaných komínov s nerezovou vložkou Vám doporučujeme firmu komín s.r.o.

Online objednávka

jednoduchý formulár pre vašu nezáväznú objednávku diela alebo služby

Prejsť na objednávku